PRIORYTETY

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w roku szkolnym 2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 w ZSTI przyjęto do realizacji następujące priorytety:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 2. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjali­stów, w tym pedagogów specjalnych.
 4. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 6. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicie­lami branż.
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględ­nieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 8. Monitorowanie frekwencji i badanie jej wpływu na wyniki w nauce.
 9. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy.
 10. Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2024 i do egzaminu za­wo­dowego 2024.
 11. Monitorowanie zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie do prawa we­wnątrz­szkol­nego.
 12. Ponadto w internacie – integracja wychowanków oraz budowanie systemu wartości opartego na toleran­cji i życzliwości.
 13. Ponadto w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek” – upowszechnianie krajoznaw­stwa i tury­styki jako aktywnej formy wypoczynku, zagwarantowanie gościom taniego noclegu, opieki i in­formacji krajoznawczo-turystycznej.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2023/2024 mogą ulegać modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb placówki.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2023/2024 wchodzą w życie na mocy Uchwały Rady Peda­gogicz­nej z dnia 1.09.2023 r.

 

 

 

……………………………………

 (podpis dyrektora ZSTI)