• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Regulamin

Regulamin Biblioteki
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach


 
Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ra­mo­wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 3. Statutu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
   

I. Cele i zadania biblioteki

 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną.
 2. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji.
 5. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 6. Popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
 7. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicz­nej.
   

II. Funkcje biblioteki

Kształcąca – poprzez:

 • Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów.
 • Przysposabianie ich do samokształcenia.
 • Aktywne uczestnictwo w realizacji szkolnego programu ścieżek między przedmiotowych.
 • Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania infor­macji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią in­formacyjną.
 • Kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów.
 • Wdrażanie uczniów do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bi­bliotecz­nych oraz sprzętu komputerowego.

Opiekuńcza – poprzez:

 • Rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytel­niczych.
 • Wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udziela­nie pomocy w ich przezwyciężaniu.
 • Wspomaganie działań szkoły w realizacji programu wychowawczego i programu profi­laktyki.
 • Otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych.
 • Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wska­zywanie im literatury dydaktycznej.

Kulturalna – poprzez:

 • Uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów.
 • Wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich two­rze­nia.
   

III. Zadania biblioteki

 1. Popularyzacja nowości wydawniczych.
 2. Statystyka czytelnictwa.
 3. Działalność informacyjna oparta na wykorzystaniu warsztatu tradycyjnego i kompu­tero­wego.
 4. Komputeryzacja biblioteki w oparciu o program komputerowy MOL.
 5. Wystawki tematyczne i okolicznościowe.
 6. Renowacja i konserwacja księgozbioru.
   

IV. Zbiory biblioteki

 

A. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

B. Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

 • Dokumenty piśmiennicze
 • Wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, atlasy, roczniki staty­styczne, tek­sty źródłowe itp.)
 • Podręczniki i programy szkolne
 • Lektury do języka polskiego
 • Literaturę popularnonaukową i naukową
 • Wybrane pozycje z literatury pięknej
 • Beletrystykę
 • Literaturę fachową z działów dotyczących kształcenia zawodowego
 • Wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców
 • Czasopisma
 • Dokumenty nie piśmiennicze
 • Nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyskietki)
 • Kasety magnetofonowe
 • Filmy dydaktyczne, popularnonaukowe i instruktażowe

 

C. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczenie zbiorów

 1. Księgozbiór podstawowy
 2. Czasopisma
 3. Księgozbiór podręczny

 

D. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym

 1. Dział lektur według układu alfabetycznego
 2. Dział techniczny według przedmiotów zawodowych
 3. Księgozbiór dla nauczycieli według układu alfabetycznego
 4. Wydzielony dział dla maturzystów
 5. Zbiory audiowizualne działowo
   

V. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

A. Dyrektor ZSTI sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką poprzez:

 1. Właściwą obsadę personalną.
 2. Odpowiednie wyposażenie pomieszczeń warunkujące prawidłową pracę.
 3. Zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki.
 4. Zarządzanie skontrum biblioteki.
 5. Dbałość o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika.
 6. Ustalanie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych dokumen­tów bi­bliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 7. Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzysta­nia zbio­rów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowa­niu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej.
 8. Zatwierdzanie rocznego planu pracy biblioteki.
 9. Stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 

B. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

 • Praca pedagogiczna – poprzez:
 • Udostępnianie zbiorów.
 • Pomoc w poszukiwaniu informacji.
 • Indywidualne doradztwo w doborze lektur.
 • Pomoc w samokształceniu.
 • Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, np. konkursy, wy­stawy, imprezy czytelnicze.
 • Praca wychowawcza z młodzieżą, wynikająca z realizacji szkolnych programów wy­cho­wawczych poprzez włączanie się do działań z zakresu szkolnego programu pro­filaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Praca organizacyjna – poprzez:

 • Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły.
 • Ewidencję i opracowywanie zbiorów.
 • Selekcję zbiorów zbędnych i zniszczonych.
 • Organizację warsztatu informacyjnego, kartotek, zestawień bibliograficznych.
 • Wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych oraz programu MOL.
 • Współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi).

C. Czas pracy biblioteki

 

 1. Biblioteka pracuje w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Udostępnianie zostaje zawieszone w czasie przeprowadzania w bibliotece skon­trum.
 3. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.
 4. Harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki i szkoły.
   

VI. Organizacja udostępniania zbiorów biblioteki

 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 • Z biblioteki mogą korzystać:
 • Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, w tym: (uczniowie Techni­kum Nr 1, Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego),
 • Wychowankowie internatu,
 • Mieszkańcy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”,
 • Nauczyciele oraz inni pracownicy ZSTI,
 • Inni użytkownicy na podstawie zgody Dyrektora ZSTI.
 • Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulami­nem bi­blioteki i zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych dla korzy­stania z jej zasobów.
 • Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albu­mowe) oraz najnowsze numery czasopism udostępnia się tylko w bibliotece, a pozostały księgozbiór oraz czasopisma można wypożyczać do domu.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego no­śnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub in­nej wskazanej przez bibliotekarza.
   

VII. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki

 

 1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od września do czerwca w godzi­nach wyszczególnionych na drzwiach biblioteki, na stronie internetowej bi­blioteki oraz ZSTI, a maturzystom – do momentu podpisania karty obiegowej.
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu iden­tyfika­tora lub legitymacji szkolnej.
 3. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres określony w pro­gra­mie komputerowym, a za zgodą bibliotekarza dodatkowo na okres ko­nieczny do re­alizacji zadań edukacyjnych.
 4. Czytelnik może wypożyczyć starsze numery czasopism wraz z dodatkami, np. płyty CD – na uzgodniony okres.
 5. Jeżeli czytelnik nie zdąży przeczytać książki w ustalonym terminie, a w wypoży­czalni nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę pod warun­kiem, że uzgodni to z bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.
 6. Jeżeli czytelnik nie zwróci książki we właściwym terminie, bibliotekarz może od­mówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywa­nych.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizo­wana jest według kolejności zgłoszeń).
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na ewen­tualne jej uszkodzenia.
 9. Uczniowie i pracownicy ZSTI, którzy kończą szkołę lub pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką i podpisem bibliote­karza na karcie obiegowej.
 10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów, tzn. nie na­leży doko­nywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek.
 11. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą bibliotekarza, z zachowaniem praw au­torskich.
   

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach został wprowadzony Zarzą­dzeniem nr 20/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach i obowiązuje od 31.10.2016 r.