BIP

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

2020/2021

I

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Rok szkolny

 - I półrocze

01.09. – 11.12.2020

 - II półrocze

14.12. – 25.06.2021

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

w technikum

30.04.2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

II

Terminy rekrutacji  do klas pierwszych

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty

III

Terminy ferii

 

Zimowa przerwa świąteczna

23–31.12.2020

Ferie zimowe

04–15.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01–06.04.2021

Ferie letnie

26.06 – 31.08.2021

IV

Zebrania z rodzicami

 

Ogólne:

10.09.2020

12.11.2020

21.01.2021

25.03.2021

20.05.2021

Z rodzicami klas programowo najwyższych w sprawie matur

10.09.2020

Z rodzicami klas programowo najwyższych

25.03.2021

V

Rekolekcje wielkopostne – dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii

29–31.03.2021

VI

Praktyka zawodowa

 

Klasy drugie

16.04. – 14.05.2021

Klasy trzecie

15.03. – 15.04.2021

VII

Terminy konferencji Rady Pedagogicznej – WTOREK dniem konferencyjnym

 

Konferencja plenarna przygotowawcza

31.08.2020

Konferencja plenarna przygotowawcza cz. II – nadzór

08.09.2020

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

15.12.2020

Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza

19.01.2021

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

27.04.2021

Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas

21.06.2021

Konferencja plenarna – podsumowanie roku szkolnego

25.06.2020

Konferencja przygotowująca rok szkolny 2020/2021

30.08.2021

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego planu

VIII

Zebrania zespołów przedmiotowych

27 i 28.08.2020;

27 i 31.08.2021 oraz

wg uzgodnienia zespołów

IX

Apele szkolne

01.09.2021

14.01.2021

25.06.2020

X

Egzaminy

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część ustna

- część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy dodatkowe

- część ustna

- część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy poprawkowe

- część pisemna

- część ustna

 

07 – 20.05.2021

04 – 20.05.2021

 

07 – 12.06.2021

01 – 16.06.2021

 

24.08.2021

23– 24.08.2021

Przekazywanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

05.07.2021

11.09.2020 (po egz. popr.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

etap pisemny

 

 

etap praktyczny

 


12.01.2021
22.06.2021

 

13.01. – 25.01.2021

23.06. – 08.07.2021

Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31.03.2021

28.05.2021

31.08.2021

Egzaminy poprawkowe promocyjne

23 – 27.08.2020