BIP

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

2019/2020

I

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Rok szkolny

 - I półrocze

02.09. – 13.12.2019

 - II półrocze

16.12. – 26.06.2020

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

w technikum

24.04.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020

II

Terminy rekrutacji  do klas pierwszych

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty

III

Terminy ferii

 

Zimowa przerwa świąteczna

23–31.12.2019

Ferie zimowe

13–26.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

09–14.04.2020

Ferie letnie

27.06. – 31.08.2020

IV

Zebrania z rodzicami

 

Ogólne:

12.09.2019

14.11.2019

09.01.2020

19.03.2020

21.05.2020

Z rodzicami klas programowo najwyższych w sprawie matur

12.09.2019

Z rodzicami klas programowo najwyższych

19.03.2020

V

Rekolekcje wielkopostne – dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii

06–08.04.2020

VI

Praktyka zawodowa

 

Klasy drugie

16.04. – 14.05.2020

Klasy trzecie

15.10. – 13.11.2019

VII

Terminy konferencji Rady Pedagogicznej – WTOREK dniem konferencyjnym

 

Konferencja plenarna przygotowawcza

30.08.2019

Konferencja plenarna przygotowawcza cz. II – nadzór

10.09.2019

Konferencja klasyfikacyjna I półrocze

17.12.2019

Konferencja plenarna – podsumowanie I półrocza

07.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

21.04.2020

Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas

22.06.2020

Konferencja plenarna – podsumowanie roku szkolnego

26.06.2020

Konferencja przygotowująca rok szkolny 2020/2021

28.08.2020

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego planu

VIII

Zebrania zespołów przedmiotowych

29.08.2019;

27.08.2020 oraz

wg uzgodnienia zespołów

IX

Apele szkolne

02.09.2019

09.01.2020

26.06.2020

X

Egzaminy

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

część ustna

część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy dodatkowe

część ustna

część pisemna

Egzaminy maturalne – terminy poprawkowe

część pisemna

-     część ustna

 

04 – 22.05.2020

04 – 21.05.2020

 

01 – 06.06.2020

01 – 19.06.2020

 

25.08.2020

24 – 25.08.2020

Przekazywanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół

03.07.2020;

11.09.2020 (po egz. popr.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

etap pisemny

 

 

etap praktyczny

 

10.01.2020

23.06.2020

 

11.01. – 15.02.2020

24.06. – 09.07.2020

Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

20.03.2020

22.05.2020

28.08.2020

Egzaminy poprawkowe promocyjne

24 – 28.08.2020