Kolejny raz jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU! Wyniki EWD za okres 2021 - 2023

Technikum nr 1 jest szkołą o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka).

Gratulujemy nauczycielom oraz zeszłorocznym absolwentom szkoły.

2023 roku absolwenci szkół ponadpodstawowych przystąpili do egzaminu maturalnego w dwóch formułach. Dla absolwentów 4-letnich techników była to formuła z 2015 roku, natomiast dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących – nowa formuła, z 2023 roku. W związku z tą zmianą od kilku lat trwają w CKE prace nad dostosowaniem metodologii wskaźników EWD. Prace te stały się okazją do udoskonalania sposobu szacowania EWD dzięki zastosowaniu nowych modeli statystycznych.

Zmiana formuły egzaminu maturalnego i wdrożenie egzaminem ósmoklasisty przekładają się na sytuację,
w której w 2023 roku wskaźniki dla liceów ogólnokształcących mogłyby zostać obliczone jedynie na podstawie danych z jednego roku. Ponieważ będzie utrzymana zasada publikowania wskaźników opartych na wynikach co najmniej 30 absolwentów (przeciętnie po 10 osób na jeden rocznik we wskaźniku trzyletnim), dla dużej części szkół nie uda się wyznaczyć nowych wskaźników nawet dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, a dla większości placówek – dla przedmiotów dodatkowych. Z tego powodu w 2023 roku wskaźniki EWD dla 4-letnich liceów ogólnokształcących nie będą publikowane. Zostaną one udostępnione po raz pierwszy w 2024 roku jako wskaźniki dwuletnie. Z kolei wskaźniki EWD dla 4-letnich techników publikowane są w tym roku zgodnie z metodologią wykorzystywaną w latach ubiegłych.

W galerii EWD maturalne z matematyki oraz języka polskiego.

 

Warto przeanalizować opublikowane wykresy i zapoznać się z metodologią opracowania wskaźników.

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Szczegóły znajdziecie na stronie https://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/jak-obliczano-wskazniki/

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć uczniów. Dlatego końcowe wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. W odróżnieniu od zespołu ekspertów Perspektyw, Zespół EWD promuje metodę statystyczną, która prowadzi do wyliczenia wyników egzaminów i efektywności nauczania z uwzględnieniem wyników uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Jak odczytywać wyniki wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej?

Wyniki wskaźników EWD przedstawiane są graficznie w układzie współrzędnych, w którym na osi poziomej znajdują się wyniki egzaminacyjne, natomiast na osi pionowej EWD. Dane placówek prezentowane są w postaci elips reprezentujących łączną informację o średnim wyniku egzaminacyjnym oraz EWD w zakresie sprawdzanym przez egzamin zewnętrzny z uwzględnieniem niepewności szacowania obu wartości (poziom ufności dla rozkładu dwuwymiarowego: 95%).