STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

 

Zgodnie z treścią art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

a)laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

b)laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

c)uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

d)uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

e)uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

  1. Rada pedagogiczna szkoły, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, przedstawia kuratorowi wniosek o przyznanie stypendium.
  2. Do 30 lipca każdego roku, kurator przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium, do których dołącza swoją opinię.
  3. Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
  4. Liczba stypendiów oraz ich wysokość minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa i są one odrębne w każdym roku szkolnym.