STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

  1. Zgodnie z treścią art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości.
  2. Spełnia warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre ( art. 90h ust. 2 ustawyo systemie oświaty).
  3. Kandydatów do Stypendium typuje Samorząd Uczniowski Szkoły ( Zespołu ), a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
  4. Każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu, ma prawo wytypowania jednego kandydata.
  5. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły od września do czerwcaw danym roku szkolnym.
  6. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.