STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi , który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 w okresie poprzedzającym okres szkolny , w którym przyznaje się to stypendium oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być  przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, osiągnął indywidualne znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportu oraz ma co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium i co najmniej celującą lub bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego.

3.Kandydatów do stypendiów za osiągnięcia sportowe typuje Zespół WF i Sportu, w porozumieniu z wychowawcą klasy.

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły.

5. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący szkołę ( Miasto Gliwice).

6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wynosi dwukrotność kwoty, o której jest mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie szkolnym.

 

Oświadczenie