§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Partyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie prak­tycznej nauki zawodu. Praktykant podlega przepisom szkoły oraz ma obowiązek podporząd­kowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania, uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

 

§ 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

2.1. Cele ogólne:

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zwodzie, w tym:

 1. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 2. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 3. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 5. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 6. poszanowanie mienia.

 

2.2. Działania:

Uczeń przede wszystkim powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu pracy,
 2. obsługiwać sprzęt stanowiący wyposażenie stanowiska pracy,
 3. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
 4. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 6. ocenić jakość wykonanej pracy,
 7. przestrzegać zasad BHP i innych obowiązujących w zakładzie pracy.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA

 

3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu,
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,
 3. dostarczenie, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, umowy o przeprowadzenie praktyki,
 4. przygotowanie dzienniczka praktyk.

 

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

 

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą,
 2. poprawny wygląd,
 3. właściwy ubiór,
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 5. nieopuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
 6. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
 7. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
 8. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk,
 9. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk - do kontroli.

 

3.3. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieo­becności jest:

 1. zwolnienie lekarskie dołączone do dzienniczka praktyk,
 2. informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
 3. informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę.

 

3.4. Brak zaliczenia praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej,
 3. braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 4. złamania dyscypliny,
 5. brak podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
 6. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez opiekuna praktyk  z ramienia zakładu pracy,
 7. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 8. niedostarczenie dzienniczka praktyk do kierownika szkolenia praktycznego.

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

§ 4. PRAWA UCZNIA

 

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszcze­gólnych stanowiskach,
 2. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
 3. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, prze­chowywania odzieży i spożywania posiłków,
 4. zapoznania z kryteriami oceniania,
 5. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiąz­ków, czasu trwania praktyki itd.
 6. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
 7. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
 8. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
 9. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 

§ 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

Pracodawca ma obowiązek:

 1. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
 2. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,
 3. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 4. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,
 5. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
 6. przydzielić uczniom zadania,
 7. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
 8. umożliwić korzystanie z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
 9. kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
 10. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
 11. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły,
 12. zwolnić ucznia z praktyk, w uzasadnionych sytuacjach losowych, gdy o takie zwolnienie wystąpi uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego,
 13. porozumiewać się z opiekunem praktyk z ramienia szkoły,
 14. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
 15. poinformować ucznia o propozycji oceny,
 16. ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie,
 17. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk lub w wyznaczonym terminie.

 

§ 6. KRYTERIA OCENIANIA

 

Propozycję oceny praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun prak­tyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propo­zycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku prak­tyk i zaświadczeniu oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upo­ważnionej. Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

Na ostateczną ocenę składa się:

 1. ocena pracodawcy, 
 2. ocena za prowadzenie dzienniczka praktyk, 
 3. nieusprawiedliwione nieobecności.

 

§ 7. ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI

 

Uczeń przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego uzupełniony dzienniczek praktyk wraz z wpisaną oceną, w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyk.