CZYNY KARALNE:

Szanowni Rodzice, Szanowni Opiekunowie,

Szkoła nie tylko uczy Wasze dzieci, lecz także wspomaga Was w trudnym procesie wychowawczym. W tym celu stosuje różne środki mające na celu zmianę negatywnych zachowań uczniów np.: upomnienie, uwagi wpisywane do dziennika, rozmowy profilaktyczne z pedagogiem czy dyrektorem, pomoc psychologiczna. Nie zawsze jednak są one wystarczające. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy szkoła nie decyduje o postępowaniu wobec ucznia, lecz ma narzucony przepisami sposób działania. Dzieje się tak na przykład, kiedy uczeń popełnia czyn karalny. Zgodnie z art. 4 § 3 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r., instytucje państwowe i organizacje społeczne, które (…)dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

Co to jest czyn karalny?:
To czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niektóre wykroczenia - np. art. 119 kodeksu wykroczeń - kradzież.

Najczęściej popełnianymi przez nieletnich na terenach szkół czynami karalnymi są:

 • kradzieże;

 • bójki i pobicia;

 • rozboje i wymuszenia rozbójnicze;

 • znęcanie psychiczne i fizyczne;

 • znieważenia nauczycieli.

Wymienione czyny karalne są ścigane z urzędu, a zatem szkoła ma obowiązek zawiadamiać o ich popełnieniu policję. Nie jest istotne czy czyn ten został dokonany na terenie szkoły czy też poza nią. Istotna jest w tym momencie wiedza dyrektora szkoły o popełnionym przestępstwie.

Dyrektor szkoły powiadamiając policję, powiadamia także rodziców/opiekunów o popełnio­nym przez ich dziecko (lub na szkodę ich dziecka), czynie karalnym.

Za popełnianie czynów karalnych w wieku od 13 do 17 lat nieletni odpowiada jako sprawca czynu karalnego przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Co to jest demoralizacja ?

Zgodnie z art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, demoralizacja to w szczególności naruszanie norm społecznych np.:

 • wagary;

 • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających lub innych substancji w celu zmiany stanu świadomości (np.: leki, dopalacze);

 • niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły, niezgodne z jej regulaminem – także używanie telefonów komórkowych;

 • uprawianie nierządu;

 • przynależność do subkultur np.: pseudo­kibice,

 • czyny karalne popełnione przez nieletnich poniżej 13 roku życia.

Za przejawy demoralizacji odpowiada nieletni do 18 roku, życia również przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

W jaki sposób dziecko odpowiada za czyny karalne i demoralizację?

W sprawie nieletniego orzekają Sędziowie Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych. W ich dyspozycji znajdują się środki wychowawcze, które mogą zastosować m.in.:

 • upomnienie,

 • zobowiązanie do określonego postępowania (naprawienia szkody);

 • nadzór odpowiedzialny rodziców;

 • nadzór kuratora,

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub socjoterapii.

Ostatecznym środkiem jest środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach istnieje Wydział ds. Przestępczości Nieletnich, który zajmuje się prowadzeniem postępowań w stosunku do nieletnich, którzy popełnili czyn karalny lub postępowań o demoralizację.

Policjanci udzielają także niezbędnych informacji o instytucjach pomocowych dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze z małoletnimi.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów:

tel. 032/ 33-69-391 - Naczelnik Wydziału

032/ 33-69-157 - funkcjonariusze Wydziału

032/ 33-69-378 - funkcjonariusze Wydziału

032/ 33-69-374 - funkcjonariusze Wydziału

 

lub w siedzibie : Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12

lub nieletni@gliwice.ka.policja.gov.pl