Czy egzamin jest obowiązkowy?

 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę od roku 2019, niezależnie czy ukończyli szkołę podstawową lub gimnazjum, muszą przystąpić do egzaminu w formule 2019. Jeśli nie zgłoszą się na egzamin nie otrzymają promocji do następnej klasy.

 

Jak wygląda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie?

 

Egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.