BIP
Powstanie szkoły
A wszystko zaczęło się w roku 1945, gdy po przejściu frontu wyzwoleńczego, władzę na Śląsku przejęła polska administracja. Kopalnie i huty śląskie z ofensywy styczniowej wyszły obronną ręką, stały się więc bazą dla odbudowującego się ze zniszczeń wojennych kraju. Jedynym środkiem mogącym przewieźć tak wielką masę towarów były koleje. PKP odczuwało ogromne braki w taborze, a przede wszystkim w kadrach. Dyrekcja Okręgowa poszukiwała więc pilnie czynnej szkoły zawodowej na bazie której można by zorganizować średnią techniczną szkołę kolejową. Wybór padł na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Kędzierzynie, której założycielem i  pierwszym dyrektorem był mgr Kazimierz Boba - chemik i matematyk. Rozpoczęła ona działalność z początkiem roku szkolnego 1945/46 w użyczonych gościnnie przez szkołę podstawową kilku salach lekcyjnych. 
Pierwszymi nauczycielami i współpracownikami w organizowaniu nowej szkoły byli: 
J. Bojeczko-Orłowska - historyk, D.Lape - polonista, Z.Zagrodzki - ekonomista, Z.Kocyan - nauczyciel materiałoznawstwa i fizyki, L.Szołtysek - W-F, chór, Z.Oczadly - języki obce. Powstała więc na terenie wyniszczonego i spustoszonego działaniami wojennymi Kędzierzyna pierwsza średnia szkoła zawodowa, która szybko zdobyła uznanie miejscowego społeczeństwa dając możliwość kształcenia młodzieży oraz stając się ważnym ośrodkiem repolonizacyjnym i kulturalnym. Niezależnie od zajęć szkolnych młodzież wystawiała dla miejscowej ludności, łaknącej polskiego słowa i kulturalnej rozrywki, cieszące się dużym powodzeniem Jasełka Polskie, Wesele na Górnym Śląsku i inne sztuki. Uczniowie Szkoły udzielali się społecznie na terenie miasta. W ciągu dwóch lat dzięki staraniom dyrektora K.Boby i wkładowi pracy młodzieży Szkoła zdobyła własny przestronny gmach szkolny. Przybywało klas, rozrastało się grono nauczycielskie. Rozpoczęli pracę nauczyciele: Z.Jastrzębska - polonistka, H.Konarski - prawnik i ekonomista, A.Bauman - ekonomista, M.Tomecka - ekonomistka, M.Sekular - matematyk, F.Kopałka - rusycysta i kierownik Internatu.
 
W miarę zmian zachodzących w gospodarce regionu Szkoła wprowadza nowe profile kształcenia stając się coraz bardziej szkołą techniczną. Mimo, że nadal nosi nazwę Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe, posiada już w roku szkolnym 1948/49 klasę o specjalności ślusarsko-mechanicznej.
W związku z likwidacją wielu szkół handlowych w okręgu opolskim. Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Opolu postanowiła przekazać budynek szkolny w Kędzierzynie takiemu resortowi, który przeznaczyłby go na szkołę średnią. Dowiedział się o tej decyzji Komitet Rodzicielski Szkoły Handlowej z dyrektorem K.Bobą i postanowił wysłać delegację do ówczesnego Ministerstwa Kolei celem zaproponowania otwarcia nowej szkoły kolejowej w Kędzierzynie, licząc na to, że miejscowy duży węzeł kolejowy oraz licznie zamieszkali pracownicy kolejowi roztoczą nad szkołą pieczę oraz zapewnią napływ młodzieży. 
Jako delegaci wyjechali dyrektor K.Boba oraz członek Komitetu Rodzicielskiego, pracownik PKP Pan Malik. Delegacja została bardzo życzliwie przyjęta przez Naczelnika Wydziału Ministerstwa kolei Pana Fischhauta, który przyrzekł, że wniosek zostanie rozpatrzony na Kolegium.
 
W roku szkolnym 1952/53 zorganizowano dwa oddziały klasy pierwszej o specjalności trakcja parowa liczące razem 75 uczniów oraz dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Kolejowej o specjalności ślusarz parowozowy i ślusarz wagonowy liczące 135 uczniów. Ogółem w nowo utworzonej szkole było 210 uczniów.
W maju 1953 roku przyjechał do Kędzierzyna wiceminister Kolei wraz z dyrektor Departamentu Panią H.Grotkowską, naczelnikiem Fischhautem, naczelnikiem Bądzińskim, którzy zadecydowali o przejęciu Technikum Kolejowego i Zasadniczej Szkoły Kolejowej pod zarząd Ministerstwa Kolei. O decyzji zamiany Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego na Technikum Kolejowe zawiadomiono Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego w Opolu i Dyrekcję Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego w Kędzierzynie. 
 
Pierwszymi dyrektorami Szkoły byli kolejno:Szajnocha i B. Paraszczak. W pracy nad zorganizowaniem Szkoły czuwał wicedyrektor DOKP Pan Glodt. Dzięki jego inicjatywie i staraniom popartych przez sekretarza PZPR tow. Chudzikiewicza, prezesa Związku Zawodowego Kolejarzy Kaczmarczyka i Naczelnika Wydziału inż. Martynę we wrześniu 1953 roku przeniesiono Technikum Kolejowe do Gliwic do budynku Oddziału Ruchowo-Handlowego, a w rok później to samo uczyniono z Internat, który znalazł pomieszczenie w Zameczku Leśnym.
 

Rozwój Szkoły
 
Decyzja przeniesienia Technikum Kolejowego z Kędzierzyna do Gliwic podyktowana była nie tylko wielkością węzła kolejowego w Gliwicach, a co za tym idzie i łatwością zatrudniania nauczycieli przedmiotów zawodowych, których brak było w Kędzierzynie, ale również możnością korzystania z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego do prowadzenia zajęć praktycznych z młodzieżą.
 
W roku szkolnym 1954/55 dyrekcję szkoły objął zasłużony pracownik PKP inż. Karol Raszka. W tymże roku dzięki likwidacji przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Ośrodka Kursowego przy ul. Chorzowskiej uzyskano pomieszczenia na internat i sale wykładowe dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dzisiejszym Zameczku Leśnym. Zasadnicza Szkoła Kolejowa istniała do roku szkolnego 1959/60 i łącznie wykształciła 328 rzemieślników kolejowych. W roku szkolnym 1954/55 utworzono Wydział dla Pracujących, który istniał do 1991 roku.


W roku szkolnym 1956/57 w zamian za Zameczek Leśny szkoła otrzymała z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej budynek biurowy (zastępczy) przy ul. Górnych Wałów 7, gdzie przeniesiono Internat oraz urządzono 2 sale lekcyjne.
 
Mimo trudnych warunków lokalowych szkoła się rozwijała i osiągała zamierzone cele, o czym świadczyła zwiększająca się z roku na rok ilość absolwentów; w roku szkolnym 1955/56 było ich zaledwie 23, a w roku 1964/65 już 132. Złożyły się na to zarówno zapał i pracowitość młodzieży solidnie przygotowującej się do przyszłego zawodu, jak i pełna poświęcenia i wyrzeczeń praca całego zespołu nauczycieli i wychowawców przekazujących swoim wychowankom nie tylko wiedzę zawodową i ogólną, ale również zaszczepiających im gorącą miłość do Ojczyzny, co na terenach odzyskanych dla Macierzy miało szczególną wagę. Wyjątkową ofiarnością w pracy pedagogicznej odznaczyli się nauczyciele, którzy swoje losy związali ze szkołą jeszcze w Kędzierzynie, a mianowicie: chemik i matematyk - zastępca dyrektora mgr Kazimierz Boba, polonistka Aleksandra Jastrzębska, nauczyciel historii Janina Orłowska, nauczyciel fizyki Zbigniew Kocyan, matematyk Maria Sekular, nauczyciel języka angielskiego i wychowawczyni internatu Zofia Oczadly, nauczyciel śpiewu i W-F Ludwik Szołtysek, matematyk dr inż. Jan Darlewski.
 
 
 
HISTORIA SZKOŁY

1945

 • W Kędzierzynie rozpoczęło działalność Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, przemianowane w następnym roku na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe

1948

 • Przy Gimnazjum Handlowym powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadząca klasy o specjalności ślusarsko-mechanicznej

1949

 • Szkołę opuszcza pierwszych trzydziestu absolwentów

1952

 • Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Opolu postanawia przekazać szkołę kędzierzyńską resortowi komunikacji.
  W szkole zostają utworzone dwie klasy Technikum Kolejowego o specjalności trakcja parowa i dwie klasy Zasadniczej Szkoły Kolejowej o specjalnościach ślusarz parowozowy i ślusarz wagonowy

1953

 • maj - Ministerstwo Kolei przyjmuje pod swój zarząd Technikum Kolejowe i Zasadniczą Szkołę Kolejową w Kędzierzynie
  wrzesień - Technikum Kolejowe zostaje przeniesione do Gliwic do budynku Oddziału Ruchowo-Handlowego na ul. Dubois

1954

 • Szkoła otrzymuje pomieszczenia na Internat w Zameczku Leśnym przy ul. Chorzowskiej

1956

 • Przy Technikum Kolejowym powstaje Wydział dla Pracujących, który istnieje do roku 1991
  Internat zostaje przeniesiony z Zameczku Leśnego do budynku na ul. Górnych Wałów 7

1958

 • Z Punktu Konsultacyjnego Technikum Kolejowego we Wrocławiu powstaje Wydział Zaocznego Technikum Kolejowego w Gliwicach

1959

 • Na bazie działających od 1958 roku Warsztatów Szkolnych zostaje utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oddziału Trakcji przemianowana w roku 1971 na Zasadniczą Szkołę Zawodową PKP Lokomotywowni Pozaklasowej

1963

 • Powstaje Zaoczne Technikum Kolejowe, jedna z największych tego typu placówek oświatowych w Polsce

1965

 • Zostaje oddany do użytku nowy budynek przy ul. Chorzowskiej 5

1968

 • Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych i Zarząd Okręgu Kolejarzy w Katowicach

1978

 • Szkole zostaje nadane imię Bolesława Bieruta, które nosi do roku 1989

1979

 • Powstaje Zespół Szkół Kolejowych z połączenia Technikum Kolejowego z Zasadniczą Szkołą Zawodową PKP

1985

 • Oddany  do użytku zostaje budynek nowego internatu mieszczącego się przy ulicy Krakusa 16

1991

 • Następuje połączenie Technikum Kolejowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP i Zaocznego Technikum Kolejowego w Zespół Szkół Kolejowych

1992

 • Nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą zawodową Berufskolleg Ost der Stadt Essen

1996

 • 22-23.11.1996 r. – uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły

1999

 • W wyniku reformy oświaty naukę w technikach skrócono do 4 lat, przy czym naukę w szkole można podjąć dopiero po ukończeniu najpierw sześcioletniej szkoły podstawowej, a potem trzyletniego gimnazjum

2000

 • Powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie warsztatów szkolnych ZSK
 • Zmiana nazwy Zasadnicza Szkoła Kolejowa na Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Powstaje Liceum Techniczne

2002

 • Szkoła zmienia nazwę z Zespołu Szkół Kolejowych na Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
 • Technikum Kolejowe zmienia nazwę na Technikum Nr 1
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
 • Przekształcenie Liceum Technicznego na Liceum Profilowane Nr I
 • Utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek” z siedzibą w budynku internatu
 • Rozpoczyna działalność Lokalna Akademia Informatyczna
 • 2002-2003 – udział w programie Sokrates: Życie mieszkańców w Górnośląskim Zagłębiu Przemysłowym i Zagłębiu Ruhry

2005

 • Uczniowie ostatnich klas kolejowych kończą naukę w szkole

2006

 • 22.04.2006 r. – uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły
 • Termomodernizacja budynku szkoły i internatu

2007

 • 2007-2009 – projekt unijny Comenius Uczenie się przez całe życie: Restrukturyzacja. Porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku

2009

 • Podpisanie z firmą VATTENFALL porozumienia o współpracy na rzecz kształcenia w zawodach związanych z energetyką (od 2012 r. TAURON)
 • Zostaje zlikwidowane Centrum Kształcenia Praktycznego
 • ZSTI musi oddać halę sportową przy ul. Zabrskiej
 • I edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej, organizowanego w ZSTI jako impreza cykliczna

2011

 • 31 sierpnia na emeryturę przechodzi wieloletni dyrektor zespołu szkół – mgr inż. Andrzej Rosicki (pełnił funkcję w latach 1982-2011)
 • 1 września stanowisko dyrektora objął mgr Janusz Magiera – wychowanek szkoły i wieloletni nauczyciel w ZSK/ZSTI
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało złote wyróżnienie w 51. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: Restrukturyzacja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

2012

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało złote wyróżnienie w 52. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2012-2014 – projekt unijny Comenius Uczenie się przez całe życie: Stare trakty – nowe ulice, na drodze do europejskiej tożsamości

2013

 • Technikum nr 1 otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2013” wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 • Rozpoczyna się budowa sali sportowej „Chorzowska”
 • Zostaje nawiązana współpraca ze spółką Koleje Śląskie – utworzono klasę kształcącą w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • W ZSTI zostaje utworzone XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe
 • Swoją działalność kończy Liceum Profilowane Nr I
 • Ostatnia klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 ukończyła szkołę
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało złote wyróżnienie w 53. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej

2014

 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2014” wg rankingu „Perspektyw”
 • 1 marca uroczyście otworzono halę sportową „Chorzowska” przy ZSTI
 • W czerwcu zakończyły działalność szkoły dla dorosłych
 • 1 września rozpoczynają naukę uczennice i uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w klasach piłki ręcznej dziewcząt (pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce) i klasy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (pod patronatem Stowarzyszenia SiKReT)
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało srebrne wyróżnienie w 54. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 10.12.2014 r. – otwarcie czterech nowych pracowni: sieci komputerowych, systemów operacyjnych, urządzeń techniki komputerowej, elektryczno-energetycznej
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: Historię znać – historię tworzyć

2015

 • Technikum nr 1 otrzymało prestiżowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” wg rankingu „Perspektyw”
 • 31 sierpnia swoją działalność kończy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (ostatnia klasa ukończyła szkołę w 2013 r.)
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało złote wyróżnienie w 55. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Udział w europejskim Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”: Nauka dziś – praca jutro­ (realizacja w 2016 r.)
 • Nawiązanie współpracy z Berufskolleg Kohlstraße w Wuppertalu
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację Bethe: Pamiętać – znaczy tworzyć wspólną przyszłość

2016

 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2016” wg rankingu „Perspektyw”
 • W rankingu „Perspektyw” STEM 2016 (Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauka, technologia, inżynieria, matematyka) Technikum nr 1 uplasowało się na 8. miejscu w Polsce i 1. na Śląsku
 • 8.10.2016 r. – uroczyste obchody 70-lecia istnienia szkoły
 • 24-28.10.2016 r. – realizacja projektu „Znaleźć trop, zostać na tropie” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: Różnorodność kulturowa w Zagłębiu Ruhry
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: Znaleźć trop, zostać na tropie
 • Udział w europejskim Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”: Kształtujemy naszą zawodową przyszłość

2017

 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017” wg rankingu „Perspektyw”
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” otrzymało złote wyróżnienie w 57. Ogól­no­polskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych pod patrona­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Pierwsi absolwenci Technikum nr 1 w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Pierwsi absolwenci XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w klasach piłki ręcznej dziewcząt (pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce) i klasy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (pod patronatem Stowarzyszenia SiKReT)
 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej Międzynarodowa wymiana sportowa (piłka ręczna) pomiędzy XI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Gliwicach a Żeńskim Klubem Piłki Ręcznej ŽRK Osijek – International Sports Exchange (Handball) XI LOS with ŽRK Osijek
 • Udział w projekcie dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: Drogi Pamięci – Pamięć kluczem do przyszłości
 • 24.09.-1.10.2017 r. realizacja projektu Drogi pamięci – walizka pamięci dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

2018

 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2018” wg rankingu „Perspektyw”
 • 1. Mistrzostwa Polski Kolejowych Szkół Średnich w Futsalu – 20.03.2018 r. (współorganizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Udział w europejskim Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”: Uczymy się dla życia (staże zawodowe w Dreźnie – dla uczniów technikum)
 • 1-5.10. 2018 r. – międzynarodowa wymiana uczniów z Berufskolleg Kohlstraße w Wuppertalu w ramach programu Zachować pamięć (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)

2019

 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2019” wg rankingu „Perspektyw”
 • Technikum nr 1 zostało najlepszą szkołą techniczną w województwie śląskim wg rankingu „Perspektyw”
 • Technikum nr 1 uplasowało się na 11. miejscu w rankingu maturalnym w Polsce wg rankingu „Perspektyw”
 • 2. Mistrzostwa Polski Kolejowych Szkół Średnich w Futsalu – 20.03.2019 r. (współorganizator: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • Swoją działalność kończą klasy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (pod patronatem Stowarzyszenia SiKReT)
 • Reforma oświaty – zakończenie działalności gimnazjów; wprowadzenie 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Naukę w szkołach ponadpodstawowych będzie można podjąć po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • Wprowadzenie w Technikum nr 1 nowego zawodu technik programista
 • Projekty unijne Erasmus+: Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość (staże zawodowe w Dreźnie, Salonikach i Neapolu – dla uczniów technikum)
 • 24.10.2019 r. – otwarcie nowej pracowni projektowania i druku 3D – we współpracy z Tauronem
2020
 • Technikum nr 1 po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2020" wg rankingu „Perspektyw"
 • Technikum nr 1 po raz drugi z rzędu zostało najlepszą szkołą techniczną w województwie śląskim wg rankingu „Perspektyw"
 • Technikum nr 1 uplasowało się na 18. miejscu w rankingu maturalnym w Polsce wg rankingu „Perspektyw"
 • od 11 marca do końca roku szkolnego zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach w związku z pandemią COVID-19 – kształcenie na odległość