Konkurs fizyczny Lwiątko

Konkurs fizyczny Lwiątko odbędzie się 27 marca 2023 r. w sali 204 na 2 i 3 godzinach lekcyjnych.

Test Konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru i obejmuje 30 zadań (10 zdań za 3 punkty, 10 zdań za 4 punkty i 10 zdań za 5 punktów).

Do każdego zadania podanych jest pięć możliwych odpowiedzi (w formie tekstu lub rysunku), spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

 Na początku Testu Konkursowego każdy Uczestnik otrzymuje 30 punktów. Za brak odpowiedzi Uczestnik otrzymuje 0 punktów za dane zadanie. Za błędną odpowiedź Uczestnikowi odejmuje się ¼ liczby punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 150 punktów.

Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe wypełniając kartę odpowiedzi poprzez zaznaczenie wybranego wariantu odpowiedzi. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź do danego zadania.

Uczestnicy są zobowiązani do zaznaczenia odpowiedzi poprzez zamalowanie w karcie odpowiedzi pola „odpowiedź” obejmującego literę odpowiadającą wybranej odpowiedzi (A, B, C, D, E) tak by litera ta była niewidoczna. Przy zaznaczeniu odpowiedzi należy uważać by tusz przyboru do pisania nie przebijał na druga stronę karty odpowiedzi.

 W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi na karcie odpowiedzi, Uczestnik może przekreślić ja krzyżykiem i prawidłowo zaznaczyć właściwą odpowiedź. Celem uniknięcia pomyłek i ułatwienia wypełnienia kart odpowiedzi zezwala się na sporządzenie notatek na kartach obejmujących treść zadań konkursowych.

Podczas rozwiązywania Testu Konkursowego uczestnikcy mogą korzystać z przyborów do pisania, preferowanym przyborem do pisania jest czarny długopis (zaleca się , aby nie stosować flamastrów i pisaków). Nie można używać gumki ani korektora. Karty odpowiedzi wypełnione innym kolorem niż czarny nie będą sprawdzane. Uczestnicy mogą korzystać z czystych kartek do sporządzania notatek oraz prostego kalkulatora elektronicznego, przy czym nie wolno używać kalkulatorów znajdujących się w telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach lub innych urządzeniach. Podczas rozwiązywania Testu Konkursowego Uczestnik nie może korzystać z urządzeń elektronicznych (tabletów, telefonów komórkowych, smartfonów, czytników e-booków, odtwarzaczy MP3 itp.) ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp. Na Stronie Internetowej Konkursu znajdują się przykłady prawidłowo i nieprawidłowo zakodowanych kart odpowiedzi. Jest tam również dostępny wzór karty odpowiedzi, który można wydrukować i użyć do ćwiczeń.

 Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przynajmniej jednego Uczestnika Konkursu po wypełnieniu przez wszystkich Uczestników części identyfikacyjnej kart odpowiedzi. Przed otwarciem koperty należy okazać Uczestnikowi, że koperta jest nienaruszona.

Czas trwania Testu Konkursowego wynosi 75 minut dla każdego poziomu i jest liczony od chwili rozdania kart z testami wszystkim obecnym na sali Uczestnikom. Po zakończeniu Testu Konkursowego należy niezwłocznie zebrać wszystkie karty odpowiedzi.

Uczestnicy powinni mieć zapewnioną ciszę podczas trwania całego Testu Konkursowego, od momentu otwarcia kopert z zadaniami do chwili zebrania wszystkich kart odpowiedzi.

Po zakończeniu Testu Konkursowego Uczestnicy mogą zatrzymać Test Konkursowy z treścią zadań. Na testach jest zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której 4 kwietnia 2023 r. pojawią się klucze odpowiedzi do zadań.

 

Wyciąg z regulaminu fizycznego konkursu Lwiątko

 

Regulamin konkursu

Koordynatorka konkursu

Benedykta Krogulec