BIP

Stypendium szkolne przysługuje uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 528 zł netto.

Wnioski należy skladać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r. w Urzędzie Maista czy Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Wnioski oraz wzory ich wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym” „pliki do pobrania”. Przyznana pomoc będzie refundowana na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur/rachunków zgodnych z Katalogiem Wydatków.

Ogólne warunki 

Wniosek 

Załacznik do wniosku