PRIORYTETY

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

w roku szkolnym 2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 w ZSTI przyjęto do realizacji następujące priorytety:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć eduka­cyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szcze­gólności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjali­stów, w tym pedagogów specjalnych.
 7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy.
 8. Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2023 i do egzaminu za­wo­dowego 2023.
 9. Monitorowanie zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie do prawa we­wnątrz­szkol­nego.
 10. Ponadto w internacie – integracja wychowanków oraz budowanie systemu wartości opartego na toleran­cji i życzliwości.
 11. Ponadto w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek” – upowszechnianie krajoznaw­stwa i tury­styki jako aktywnej formy wypoczynku, zagwarantowanie gościom taniego noclegu, opieki i in­formacji krajoznawczo-turystycznej.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023 mogą ulegać modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb placówki.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023 wchodzą w życie na mocy Uchwały Rady Peda­gogicz­nej z dnia 31.08.2022 r.