BIP

PRIORYTETY

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

w roku szkolnym 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 ZSTI przyjął do realizacji następujące priorytety:

 1. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy we współpracy z rodzi­cami i przy zaangażowaniu uczniów.
 2. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich  patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 5. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 6. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 7. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych.
 8. Kształcenie zawodowe oparte na współpracy z pracodawcami.
 9. Monitoring spełniania obowiązku nauki oraz monitoring frekwencji.
 10. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie planowania i realizacji pro­cesu dydaktycznego.
 11. Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2020 i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za­wo­dowe 2020.
 12. Promowanie sukcesów uczniów.
 13. Monitorowanie zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie do prawa we­wnątrz­szkol­nego.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020 mogą ulegać modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020 wchodzą w życie na mocy Uchwały Rady Peda­gogicz­nej z dnia 30.08.2019 r., po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.