BIP

PRIORYTETY

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

w roku szkolnym 2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 ZSTI przyjął do realizacji następujące priorytety:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowa­cyjności i kreatywności uczniów.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  eduka­cyj­nych.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształce­nia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowa­nie norm społecznych.
  5. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy.
  6. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie planowania i realizacji pro­cesu dydak­tycznego.
  7. Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2021 i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za­wo­dowe 2021.
  8. Promowanie sukcesów uczniów.
  9. Monitorowanie zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie do prawa we­wnątrz­szkol­nego.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021 mogą ulegać modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb placówki.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021 wchodzą w życie na mocy Uchwały Rady Peda­gogicz­nej z dnia 31.08.2020 r.