BIP

WYPRAWKA SZKOLNA 2019

 

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • branżowej szkoły I stopnia
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I - IV dotychczasowego czteroletnego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcacego,
 • klas I - III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcacego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Informacja o programie Wyprawka Szkolna 2019