BIP
Logowanie do strony rekrutacji:
https://slaskie.edu.com.pl

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych

FILM INSTRUKTAŻOWY VULCAN

Akcja Rekrutacja- Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego? - YouTube

Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć

I. Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego:
 •   od 17 maja do 31 maja br.  
Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych Technikum nr 1:
 •   od 17 maja 21 czerwca br.
II. Zasady rekrutacji do szkół ponadpostawowych wszystkich typów.

 1. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę:
 •  oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego i trzech innych zajęć edukacyjnych, ustalonych dla  poszczególnych oddziałów;
 •  szczególne osiągnięcia ucznia:
Zajęcia edukacyjne (przedmioty szkolne) brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów  
 
 
klasa przedmioty
 
 • klasy sportowe
  w XI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym

język polski

język obcy

matematyka

biologia

 • technik informatyk
 • technik programista

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

 • technik elektryk

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 
Zasady przeliczania ocen na punkty
 
celujący 18  punktów
bardzo dobry 17  punktów
dobry 14  punktów
dostateczny 8  punktów
dopuszczający 2  punktów
 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia
 
Osiągnięcia Punktacja maksymalna
punkty za oceny na świadectwie (4 przedmioty) 72 punktów
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów
stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
wymienione na świadectwie ukończenia
3 punkty
dodatkowe punkty za udział w konkursach  określa 
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej
podpisane 14 marca 2017 r obowiązujące od stycznia 2017 r

pełna treść rozporządzenia na stronie MEN oraz poniżej
zobacz rozporządzenie

18 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

 

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3;

100 punktów

 Łącznie 200 punktów
 
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.