BIP
TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
 
klasa pod patronatem Koleji Śląskich Sp. z o.o.
 
przygotowująca do zawodu maszynisty

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
 
Informacja o zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego 
Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stano­wiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasila­nia trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, apa­ratów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.
 
Plan nauczania w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
 
Cele kształcenia zgodnie z podstawą programową.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trak­cyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków trans­portu szynowego.
 
Uzasadnienie potrzeby kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynkowych i możliwości zatrudniania absolwentów.
Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz wię­cej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem prze­mysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację na Śląsku, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.
Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, zauważamy stały rozwój przemysłu (specjalna strefa ekonomiczna), handlu (Park Europa Centralna), transportu (transformacja i restruk­tury­zacja stosunków własnościowych Spółki Koleje Śląskie) oraz dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całego Śląska.
Potrzeba kształcenia w ww. zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Koleje Śląskie Sp. z o.o. w grudniu 2012 r. przejęły spółkę Przewozy Regionalne i obsługują wszystkie połączenia w regionie. Spółka w ciągu najbliższych kilku lat będzie po­trzebowała wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie tech­niczne w zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Technicy elektroenergetycy transportu szynowego mogą pracować:
 • w zakładach taboru kolejowego,
 • w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
 • w zajezdniach tramwajowych i metra,
 • w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,
 • w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Mogą być również zatrudnieni jako:
 • maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych,
 • dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyj­nych.
Możliwość kontynuacji nauki na wyższych uczelniach 
Absolwent kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego może kontynu­ować i poszerzać wiedzę na następujących wyższych uczelniach:
na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach,
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
ZSTI oraz Koleje Śląskie (KŚ) zapewniają:
kształcenie na najwyższym poziomie w klasie objętej patronatem Kolei Śląskich,
nauczycieli specjalistów z KŚ,
praktyki zawodowe w KŚ,
udział w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych zajęciach, imprezach i konkursach związanych z koleją,
stypendia dla najlepszych uczniów fundowane prze KŚ,
możliwość zamieszkania w przyszkolnym internacie.