BIP

TECHNIK INFORMATYK

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 • MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI
 • PROGRAMOWANIE, TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH
   
Na zajęciach nauczysz się:
 • przeprowadzać konserwacje sprzętu komputerowego,
 • identyfikować, diagnozować i naprawiać usterki sprzętu komputerowego,
 • instalować i konfigurować różne systemy operacyjne m.in.Windows, Linux, Novell,
 • konfigurować serwery,
 • zarządzać systemami sieciowymi,
 • tworzyć struktury sieci komputerowych LAN, WAN i WiFi,
 • konfigurować, zarządzać i zabezpieczać routery sieciowe i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej,
 • tworzyć własne aplikacje internetowe w różnych językach programowania(m. in. php, JavaScript, ActionScript, technologia AJAX),
 • projektować oprawę graficzną witryn w technologii HTML i CSS,
 • projektować layouty (interfejsy stron internetowych),
 • tworzyć aplikacje w technologii Adobe Flash (interaktywne prezentacje, gry, witryny internetowe),
 • projektować i zarządzać bazami danych wykorzystując język SQL,
 • tworzyć dynamiczne aplikacje internetowe (blogi, gazety, sklepy internetowe).
Nasza szkoła w ramach kółek zainteresowań pomoże Ci rozwijać swoje pasje:
 • sztuki filmowania i montażu filmu,
 • fotografii (prawie) profesjonalnej,
 • przygotowywania profesjonalnych materiałów reklamowych (ulotki, plakaty, banery reklamowe),
 • tworzenia aplikacji w językach programowania (PASCAL, C++, Java) 
 • jednocześnie przygotowując chętnych do olimpiad informatycznych i nie tylko,
 • diagnozowania, konfiguracji i naprawy sprzętu komputerowego.
 
 
TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
 
klasa pod patronatem Spółki Koleje Śląskie
przygotowująca do zawodu maszynisty

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

 • MONTAŻ I EKSPLOATACJA SIECI ZASILAJĄCYCH ORAZ TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ
 • MONTAŻ I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO
Informacja o zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego 
Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stano­wiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasila­nia trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, apa­ratów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.
 
Cele kształcenia zgodnie z podstawą programową.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trak­cyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków trans­portu szynowego.
 
Uzasadnienie potrzeby kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynkowych i możliwości zatrudniania absolwentów.
Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz wię­cej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem prze­mysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację na Śląsku, jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.
Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, zauważamy stały rozwój przemysłu (specjalna strefa ekonomiczna), handlu (Park Europa Centralna), transportu (transformacja i restruk­tury­zacja stosunków własnościowych Spółki Koleje Śląskie) oraz dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całego Śląska.
Potrzeba kształcenia w ww. zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Koleje Śląskie Sp. z o.o. w grudniu 2012 r. przejęły spółkę Przewozy Regionalne i obsługują wszystkie połączenia w regionie. Spółka w ciągu najbliższych kilku lat będzie po­trzebowała wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie tech­niczne w zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Technicy elektroenergetycy transportu szynowego mogą pracować:
 • w zakładach taboru kolejowego,
 • w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
 • w zajezdniach tramwajowych i metra,
 • w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,
 • w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Mogą być również zatrudnieni jako:
 • maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych,
 • dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyj­nych.
Możliwość kontynuacji nauki na wyższych uczelniach 
Absolwent kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego może kontynu­ować i poszerzać wiedzę na następujących wyższych uczelniach:
na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach,
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
ZSTI oraz Koleje Śląskie (KŚ) zapewniają:
kształcenie na najwyższym poziomie w klasie objętej patronatem Kolei Śląskich,
nauczycieli specjalistów z KŚ,
praktyki zawodowe w KŚ,
udział w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych zajęciach, imprezach i konkursach związanych z koleją,
stypendia dla najlepszych uczniów fundowane prze KŚ,
możliwość zamieszkania w przyszkolnym internacie.
 

TECHNIK PROGRAMISTA

przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK PROGRAMISTA

 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik programista tworzy i administruje strony WWW. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz nimi administruje. Programuje aplikacje desktopowe, mobilne i internetowe. Testuje aplikacje w celu sprawdzenia poprawności rozwiązań oraz wydajności sieciowej.

Dlaczego kierunek technik programista w naszej szkole ?

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy, którzy są pasjonatami swojego zawodu.

Będziesz się uczyć w 4 pracowniach systemów operacyjnych, pracowni i laboratorium sieci komputerowych, pracowni z komputerami firmy Apple, pracowni programów graficznych, pracowni montażu komputerów.

Na zajęciach nauczysz się:

 • programowania strukturalnego i obiektowego,
 • wykorzystywać środowiska do programowania w języku C, C++, Java, Python,
 • opracowywać algorytmy rozwiązań problemów informatycznych,
 • tworzyć własne aplikacje internetowe w różnych językach programowania (m.in php, JavaScript, ActionScript, technologia AJAX),
 • projektować oprawę graficzną witryn w technologii HTML 5 i CSS 3, 3ds Max, Bootstrap,
 • projektować layouty (interfejsy stron internetowych),
 • projektować i zarządzać bazami danych wykorzystując platformę MSSQL, MYSQL,
 • konfigurować usługi sieciowe,
 • dostosowywać środowisko sieciowe do aplikacji internetowych,
 • zarządzać systemami aplikacji mobilnych,

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (administratorzy, programiści, projektanci systemów informatycznych, analitycy rozwiązań informatycznych), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy).

 Możesz także prowadzić  własną działalność gospodarczą.