BIP

 

  1. Przy wejściu na teren szkoły umieszcza się informację o obowiązujących na terenie ZSTI zasadach dotyczących COVID-19 oraz wykazy numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  2. Przy wejściach do budynku umieszcza się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  3. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowią­zuje sto­sowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg odde­chowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
  4. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony (maseczki ochronne lub przyłbice).
  5. Prowadzi się bieżące dezynfekowanie ogólnodostępnych toalet, klamek, poręczy, uchwy­tów, włączników światła, telefonów, klawiatury komputerów, krzeseł i powierz­chni pła­skich, w tym blatów, urządzeń w pomiesz­czeniach ogólnodostępnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
  6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są instrukcje dotyczące higie­nicz­nego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidło­wej dezynfekcji rąk.
  7. Ogranicza się ilości osób przebywających we wspólnej przestrzeni.
  8. Wszystkie pomieszczenia są systematycznie wietrzone.
  9. Wszyscy uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy ZSTI są zobowią­zani do zapoznania się i stosowania procedur bez­pieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 na terenie placówki.