BIP

 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izo­lacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Rodzic zapewnia dziecku idącemu do szkoły przyłbicę lub maseczkę ochronną oraz przy­pomina o zasadach i obowiązku jej stosowania.
  3. W momencie złego samopoczucia w szkole uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczy­cielowi prowadzącemu zajęcia lub w czasie przerw – nauczycielowi dyżurującemu, a ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
  4. Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora ZSTI przechodzi do pomieszczenia nr 112 w budynku internatu (izolatorium). Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. W przypadku ucznia niepełnoletniego – za zgodą rodziców może on mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
    Izolacja ucznia – uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone przyłbice lub maseczki na nos i usta i zachowany jest dystans 2 m.
  5. W momencie złego samopoczucia dziecka w domu – rodzic niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności – dyrektorowi szkoły. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
  6. Jeśli dziecko ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, wskazane jest zasięgnięcie pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
  7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjali­sty, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źró­dłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.