BIP

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
 2. Pracownik przychodzi do pracy wyposażony w przyłbicę lub maseczkę ochronną i używa jej zgodnie obowiązującymi w ZSTI procedurami.
  Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do oznaczonego pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 3. Pracownik organizuje i koordynuje pracę umożliwiając zachowanie właściwego dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Na korytarzach i w innych pomiesz­czeniach wspólnych ma obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą.
 4. Pracownicy niepedagogiczni, widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapo­biegających zarażeniom koronawirusem, mają obowiązek zwrócenia uwagi uczniom, informując ucznia o obowiązujących w placówce zasadach bezpieczeństwa.
 5. Pracownicy niepedagogiczni (zabezpieczeni maseczką lub przyłbicą) przy wejściu do szkoły dopilnowują dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące i przypominają o obo­wiąz­kowym noszeniu maseczek lub przyłbic w czasie przerw na terenie budynków.
 6. Osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym dniu wyczyścić z użyciem detergentu lub zdezynfekować: sale zajęć, ławki i krzesła w każdej sali, ciągi komunikacyjne, pomiesz­czenia sanitarnohigieniczne oraz poręcze, klamki w drzwiach i włączniki, a w razie po­trzeby przeprowadzać zabiegi na bieżąco.
 7. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączni­ków światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów. Prowadzi się monitoring prowadzonych prac porządkowych.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdują­cych się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Za kontrolę procesu czyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekcji w placówce od­powiada bezpośrednio kierownik gospodarczy szkoły.
 10. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zde­zynfekować je środkami dezynfekującymi.
 11. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknię­cie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 12. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powi­nien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, albo uzyskać teleporadę medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, klawiatury itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stoso­wać się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Główne­go Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 15. Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawi­rusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.