BIP

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych suge­rujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownik przychodzi do pracy wyposażony w przyłbicę lub maseczkę ochronną i używa jej zgodnie z obowiązującymi w ZSTI procedurami.
  Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do oznaczonego pojemnika/ worka na odpady zmieszane.
 3. Pracownik organizuje i koordynuje pracę, umożliwiając zachowanie właściwego dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
 4. Nauczyciele, widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapobiegających zara­żeniom koronawirusem, mają obowiązek zwrócenia uwagi uczniom, informując ich o obowiązujących w placówce zasadach bezpieczeństwa.
 5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 6. Na pierwszym spotkaniu z uczniami wychowawcy zapoznają uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami.
  Informację o przeprowadzonym szkoleniu uczniów wychowawcy wpisują do dziennika szkolnego, a uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z procedu­rami (lista przechowywana w dokumentacji klasowej).
 7. Obowiązkowo należy wietrzyć sale zajęć, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Po przerwie, przy wejściu do klasy nauczyciel dezynfekuje lub nadzoruje dezynfekcję dłoni wchodzących uczniów, używając dostępnego w każdej sali spryskiwacza ze środkiem dezynfekującym.
 9. Uczniowie w trakcie zajęć nie zmieniają zajmowanego miejsca oraz nie korzystają ze sprzętu używanego przez innego ucznia.
 10. W trakcie zajęć należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Nauczyciel prowadzący zajęcia w blokach przedmiotowych sam ustala przerwy w zajęciach, uwzględniając przy tym jak najmniejszą liczbę uczniów na korytarzach szkoły. Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, w tym nieoddalanie się od sali, w której uczniowie mają zajęcia. Nauczyciel w tym czasie pełni dyżur na korytarzu.
 13. Opiekun sali, w której prowadzone są zajęcia, usuwa przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 14. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zawodowego kształcenia praktycznego w szkole należy czyścić lub dezynfekować po każdej grupie uczniów. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opako­waniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 15. Opiekun sali przygotowuje tygodniowy rozkład, w którym nauczyciele uczący w sali wpisują datę i godzinę dezynfekcji sprzętu.
 16. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo prowadzą zajęcia w wyznaczonych salach, zgod­nych z planem lekcji, zamiana sal może nastąpić jedynie za zgodą I wicedyrektora ZSTI.
 17. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powi­nien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, albo uzyskać teleporadę medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 18. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie.
  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzch­nie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, klawiatury itp.) a także zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 19. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stoso­wać się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Główne­go Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 20. Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem zobowiąza­ny jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.