BIP

WNIOSEK o wpisanie podręcznika/materiału edukacyjnego / materiału ćwiczeniowego
do zestawu podręczników /materiałów edukacyjnych obowiązujących w ZSTI  - dla klas pierwszych

WNIOSEK do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania dla przedmiotów ogólnych

WNIOSEK do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania dla przedmiotów zawodowych

Arkusz klasyfikacji końcoworocznej -  dokument

Roczna karta ewaluacji pracy nauczyciela - karta pracy

Regulamin wycieczek i wyjść

Plan rozwoju szkoły  - do wypełnienia przez poszczególne zespoły przedmiotowe 

Teczka wychowawcy klasy 2020/2021

Wykaz służbowych adresów email

Oświadczenie o wysokości dochodu 2021/2022

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego