BIP

Stypendyści ZSTI

2004-10-21
Dnia 21 października 2004 roku w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół średnich z całego okręgu należącego do Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń publicznej szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Może nim zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego.
Stypendia te wraz z gratulacjami zostały wręczone przez panią Danutę Pietraszewską, wiceprezydenta Rudy Śląskiej, dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, panią wizytator Barbarę Kałużny i dyrektorkę Gliwickiej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty - panią Krystynę Sowę.
Dwoje uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach otrzymało takie wyróżnienie: uczennica 3 klasy Liceum Profilowanego nr 1 - Linda Willmann oraz uczeń 5 klasy Technikum nr 1 - Tomasz Jakubiec. Stypendium to zostało im przyznane po raz drugi.
Całą uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej.