BIP

Które egzaminy są obowiązkowe?

 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
   
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
   
 • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

 

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, wspólne dla wszystkich przedmiotów, są opisane w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

 

 

Maturalne deklaracje, czyli do kiedy trzeba podjąć decyzję?

Pierwsza przymiarka do egzaminów maturalnych czeka Cię już w pierwszym miesiącu nauki w III klasie LO lub IV klasie technikum.

Do 30 września musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do 7 lutego należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

 

Kto jest zwolniony z egzaminu? Na jakiej podstawie?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

 

Jeśli zdarzy się sytuacja, że ze względu na „szczególne przypadki losowe lub zdrowotne” (wypadek, hospitalizacja, wysoka gorączka, zatrzaśnięcie w windzie itp.) nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu, możesz zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Aby móc skorzystać z tej możliwości:

 • nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało Ci się przystąpić, złóż do dyrektora szkoły wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności: zwolnieniem lekarskim, protokołem z wypadku, notatką sporządzoną przez osobę, która uwolniła Cię z zatrzaśniętej windy itp. W Twoim imieniu mogą to zrobić również Twoi rodzice.
   
 • upewnij się, że dyrektor szkoły przekazał Twój wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE – dyrektor musi to zrobić najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W ciągu dwóch dni OKE musi rozpatrzyć Twój wniosek i ustosunkować się do niego, czyli wyrazić (lub nie) zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym.

Osoby, które otrzymają zgodę OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, przystępują do niego zgodnie z harmonogramem. W ostatnim tygodniu maja na stronach internetowych OKE pojawiają się informacje o miejscu przeprowadzenia dodatkowych egzaminów. 

Jeśli nie mogłeś przystąpić do egzaminu ustnego i dopełnisz wszystkich formalności, będziesz mógł go zdać w swojej szkole. Termin dodatkowego egzaminu ustnego ustali dyrektor szkoły. Egzamin ten powinien się odbyć w czerwcu.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Obowiązuje wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Część pisemna*
 

Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czerwca 2020 r. poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
2 czerwca 2020 r. wtorek matematyka – pp matematyka – pr
3 czerwca 2020 r. środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj**
4 czerwca 2020 r. czwartek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
5 czerwca 2020 r. piątek biologia – pp
biologia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 czerwca 2020 r. poniedziałek chemia – pp
chemia – pr
geografia – pp
geografia – pr
9 czerwca 2020 r. wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
10 czerwca 2020 r. środa język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
11 – czwartek – Boże Ciało
12 – piątek – Dzień bez egzaminów
13, 14 – sobota, niedziela
15 czerwca 2020 r. poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
16 czerwca 2020 r. wtorek fizyka i astronomia / fizyka – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
17 czerwca 2020 r. środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
18 czerwca 2020 r. czwartek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
19 czerwca 2020 r. piątek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
 

od 1 do 6 czerwca 2020 r. język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

 

 

Jeśli Ci się nie powiedzie

Pamiętaj, że jedna porażka to nie koniec świata ani matury!
Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego lub czujesz, że nie uzyskasz z egzaminu pisemnego wyniku powyżej 30%, szybko się pozbieraj i… zdawaj pozostałe zaplanowane egzaminy. Niezaliczony egzamin poprawisz w terminie poprawkowym. 

Otrzymasz drugą szansę, jeśli:

 • przystąpiłeś do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju lub czerwcu i żaden z nich nie został unieważniony (np. nie zostałeś przyłapany na ściąganiu),
   
 • nie zdałeś tylko jednego egzaminu obowiązkowego – ustnego lub pisemnego,
   
 • złożyłeś u dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.
   

Poprawkowe egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach macierzystych, a pisemne – w miejscach wyznaczonych przez dyrektora OKE. 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej OKE w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

 

25 sierpnia 2020 r.
godz. 9:00
część pisemna
24–25 sierpnia 2020 r. część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)