BIP

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH (MLASZ) – II i III runda

2020-04-23

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
(MLASZ) – II i III runda

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów
zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych
i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie
obszarów problemowych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Będzie realizowany w latach 2019-2022 na terenie całej Polski.
Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są firmy PBS i Danae we współpracy z Instytutem
Badań Edukacyjnych. Badanie realizowane jest w ramach projektu konkursowego Ministerstwa
Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły mają znaczący
wpływ na kształt kariery zawodowej. Absolwenci szkół stają przed dużym wyzwaniem
podczas poszukiwania zatrudnienia, które spełni ich oczekiwania, uwzględniając przy tym
sytuację na rynku pracy. Aby móc budować trafne rekomendacje dotyczące systemu kształcenia
zawodowego zaplanowano ogólnopolskie, reprezentatywne badanie ilościowe, realizowane
w kilku tysiącach techników, szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych. Jednym
z jego kluczowych elementów jest badanie uczniów kończących naukę w semestrze letnim
roku szkolnego 2019/2020, które obejmuje badanie online ze wszystkimi uczniami oraz
wywiady indywidualne z wylosowanymi osobami. Pierwszy etap badania będzie realizowany
z uczniami podczas nauki w szkole, kolejne etapy – z absolwentami, na przestrzeni kilku miesięcy
od ukończeniu szkoły.
BADANIE ONLINE
W badaniu weźmie udział ponad 10 000 uczniów z min. 2 000 szkół z całej Polski.
Badanie w szkole:
Jak? Wszyscy uczniowie znajdujący sięna ostatnim roku nauki w szkole zostaną
zaproszeni do samodzielnego wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej (online).
Wraz z informacją przekazany zostanie uczniom link do badania oraz kod dostępowy (do wpisania
po uruchomieniu ankiety) w dniu 24.04.br.

https://pbs.pl/absolwent

Ile to zajmie? Max. 10 minut.

Badanie po ukończeniu szkoły:
Jak? Osoby, które wzięły udział w badaniu,kilka miesięcy po ukończeniu szkoły zostaną
poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej, dotyczącej aktualnej sytuacji
edukacyjnej i zawodowej. Link do badania zostanie przesłany na podany przez ucznia
adres e-mail.
Kiedy? Po ukończeniu szkoły. Planowane
terminy kolejnych badań: X – XII 2020, IV – VI 2021, X – XII 2021.
Ile to zajmie? Max. 10 minut.
W podziękowaniu za udział w badaniu uczniowie otrzymają dostęp do atrakcyjnych
materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania karierą
i rozwoju osobistego. Materiały będą dostępne na portalu projektu:
www.losyabsolwentow.pl
W podziękowaniu za udział uczestnicy każdego z kolejnych badań będą mieli
możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnym konkursie, w którym nagrodami będą
rowery, tablety, czytniki książek.

ZGODY NA UDZIAŁ Z BADANIU
Wszyscy uczniowie biorący udział w badaniu zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na udział
w badaniu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” oraz na przetwarzanie
danych osobowych w celu ponownego kontaktu w ramach tego badania.
POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane zebrane podczas badania będą opracowywane w postaci zbiorczych zestawień uniemożliwiających
identyfikację pojedynczych uczestników. Realizatorzy projektu gwarantują, że podczas
badania będą przestrzegane przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).